Školská rada
  

ŠKOLSKÁ RADA

PŘI ZŠ A MŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,KŘIŽNÁ 782

Pro období 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020 byli zvoleni do Školské rady (dále jen ŠR) tito zástupci:

 

Mgr. Jitka Korábečná                  zástupce z řad učitelů, předsedkyně ŠR

Mgr. Jiří Plášek                           zástupce z řad odborné veřejnosti

Pan Jaroslav Došek                    zástupce za rodiče žáků ZŠ

Paní Veronika Frydrychová       zástupce za rodiče dětí MŠ

 

Kompetence ŠR:

  • Schvaluje školní a stipendijní řád, výroční zprávu školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření, tím plní funkci veřejné kontroly školy, v případě soukromé školy si ke zprávě o hospodaření může vyžádat posouzení auditora,
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, jakož i ke koncepčním záměrům rozvoje školy,
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Ředitel školy je tyto účely povinen umožnit radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
  • Funkční období členů ŠR je tři roky.