GDPR
  
  
11. 10. 2018    09:55:43
Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině
 6. zajištění školního stravování a závodního stravování
 7. evidence čtenářů ve školní knihovně
 8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 9. výběrová řízení na zaměstnance
 10. pracovněprávní a mzdová agenda
 11. evidence uchazečů o zaměstnání
 12. evidence úrazů
 13. ochrana majetku a osob
 14. prezentace příspěvkové organizace
 15. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních soutěží
 16. projekty a žádosti o dotace
 17. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 18. smlouvy a objednávky služeb
 19. výpůjčky a pronájem prostor školy

 Kontaktní adresa správce:

 Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782,   757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 70 23 89 28

Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bohumila Valášková, e-mail: zastupce@zsamskrizna.cz

datová schránka ID: najxjgm

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní školu a Mateřskou školu Valašské Meziříčí, Křižná 782 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.