Základní informace
  

O družině

V současné době má školní družina dvě oddělení a nachází se v pavilonu tříd - přízemí.Poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy praktické a základní školy speciální prostřednictvím vzdělávací, výchovné a relaxační činnosti s využitím otevřené nabídky spontánních činností. Doplňujeme a rozvíjíme poznatky z vyučování, jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, posilujeme komunikační dovednosti, rozvíjíme ochotu pomoci druhému. Snažíme se rozvíjet tvořivost, regenerujeme síly dětí po vyučování, chceme, aby družina byla místem radosti a pocitu bezpečí.

 

Provozní doba:

ranní družina:          od 7,00 do 7,30 hod. pro dojíždějící žáky

odpolední družina:   od 11,25 hod. do 15,30 hod.

V době prázdnin je škol. družina uzavřena.

Telefonní kontakt: 731 705 246

 

Podmínky k přijetí do školní družiny

Žák je zapsán do školní družiny na základě řádně vyplněné písemné přihlášky, podepsané zákonnými zástupci a uhrazení školného. Způsob a doba odchodu žáků ze školní družiny musí být na přihlášce řádně vyznačeny a zákonnými zástupci dodržovány. Přihlášený žák je povinen dodržovat vnitřní řád školní družiny.

 

Školné v ŠD je stanoveno 200,- Kč za žáka a měsíc.

Ze školného jsou hrazeny převážně prostředky na výtvarnou a pracovní činnost, hry, stavebnice a jiné…

Úhrada je prováděna 2x ročně a to za každé pololetí zvlášť. Způsob úhrady: a) složenkou     b) převodem (vkladem) na účet č. 6828670247/0100 s přiděleným variabilním symbolem.

Vystavování složenek a kontrolu úhrady provádí ekonomka školy.

Zapsaný žák navštěvuje školní družinu pravidelně. Nepřítomnost ve ŠD je zákon. zástupce povinnen omluvit písemně nebo telefonicky.

Žák může být vyloučen ze školní družiny a to z důvodu: 1) dlouhodobé neomluvené absence   2) neuhrazení školného ve stanoveném termínu    3) hrubého porušení řádu škol. družiny.

 

Vychovatelka zajišťuje informovanost zákonných zástupců o školní družině, je v kontaktu s učiteli. V případě individuálních potřeb žáka je povinnost rodiče (zákon.zástupce) zabezpečit a vybavit žáka hygienickými potřebami.