Aktuality
  
  
24. 03. 2022    13:57:50
Informace k přijímacímu řízení na Praktickou školu dvouletou

 

Vyhlášení příjímacího řízení do Praktické školy dvouleté ve Valašském Meziříčí

 

Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání § 60 a vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozhodl ředitel školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola dvouletá pro uchazeče na školní rok 2022/2023 konat nebude.

  

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2022 – 2023 bude vícekolové a proběhne na adrese Valašské Meziříčí, Křižná 782 

  1. kolo: Všichni uchazeči o studium odevzdají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2022
  2. kolo přijímacího řízení: 23.5.2022 – 24.6.2022
  3. kolo přijímacího řízení: 26.6.2022 – 31.8.2022 ( po tel. domluvě)

 

 Kritéria pro přijetí žáků do praktické školy dvouleté

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: 

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Kritéria pro přijímací řízení 

  • ukončení povinné školní docházky
  • řádně vyplněná a odevzdaná přihláška ke studiu na střední škole včetně posouzení zdravotní způsobilosti
  • způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením – doporučení školského poradenského zařízení ( SPC nebo PPP) ke studiu na škole pro žáky se zdravotním postižením ( obor Praktická škole dvouletá)

 

Oznámení výsledku přijímacího řízení

O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve do 25.4.2022. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na web. stránkách školy. Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

  

Mgr. Roman Petružela, ředitel školy